WORKSHOP Aanvraag, Advies en Niet-technische samenvatting. 21 MEI 2014, 10.00- 17.00 uur FACULTEIT DIERGENEESKUNDE (ANDROCLUS GEBOUW) YALELAAN 1, 3584 CL UTRECHT

---------------------------------------------------------------------------------- Achtergrond Op enige termijn zal de herziene wet op de dierproeven in werking treden. De overheid heeft aangegeven dat zij de wet met het bijbehorende dierproevenbesluit en de ministeriele regeling (concept bekend) ‘direct’ na acceptatie wil laten ingaan. Ook geeft zij aan, dat bij het ingaan van de wet de benodigde lichamen (NC, CCD en bureau) ingesteld zullen zijn . Het systeem van verlening van projectvergunningen door de overheid zal dan in de plaats treden van de huidige advisering van de DEC aan de vergunninghouder. Daarmee gaat het nodige veranderen:


Doelstelling
Elk van deze onderwerpen zal in de workshop worden behandeld.
We willen vaststellen wat een goede NTS is, zowel inhoudelijk als qua geschiktheid voor het doel (informeren samenleving). Hierbij wordt onderzocht in hoeverre nadere toelichting op Art 5 en bijlage 3 van de Concept Dierproevenregeling gewenst is.
Bij het ingaan van de wet zijn de detailregelingen (nadere uitwerking , toelichting en formulier) voor het indienen van een projectaanvrage waarschijnlijk nog niet beschikbaar. In een overgangsregeling kan voor projectaanvragen mogelijk nog gebruik gemaakt worden van de huidige DEC formulieren aangevuld met informatie die geëist wordt in de nieuwe regelgeving 1,2, maar dient overmatige detaillering vermeden te worden.
Bekend raken met het motiveringsvereiste. Dit komt er op neer dat duidelijk moet zijn hoe de elementen beoordeeld zijn en hoe de afweging gemaakt is. Een goede onderbouwing maakt het advies juridisch minder kwetsbaar en zal door de CCD gemakkelijker overgenomen worden. Ervaringen met onderbouwde adviezen van de CBD kunnen hierbij behulpzaam zijn.
Aanpak
Bij de voorbereiding van de workshop is actieve medewerking van alle deelnemende DEC’s en proefdierdeskundigen noodzakelijk en wel als volgt:
Iedere DEC kiest een aanvraag die zij zelf heeft behandeld en waarover zij zelf een positief advies heeft gegeven aan de vergunninghouder. Kies bij voorkeur een veelomvattende aanvraag!
Tijdens de workshop zullen de ontvangen onderbouwde adviezen en NTS’s door groepjes deelnemers worden besproken. Gekeken zal worden of zij voldoen aan de gestelde eisen. Knelpunten worden geïdentificeerd en plenair besproken.
We stellen ons voor dat toetsing van de NTS en van de onderbouwde adviezen aan de beschikbare kaders kan gebeuren zonder dat we inhoudelijk de aanvrage kennen. Stuur daarom géén aanvragen mee! Dat wekt wellicht enige verbazing, maar is ons inziens toch goed mogelijk. Met deze werkwijze beogen we de belasting voor de DEC’s te beperken (de aanvraag, afweging en advies is bekend) en toch een beeld te krijgen van knelpunten waar in nadere uitwerking van de regelgeving rekening mee gehouden moet worden.
Concept Dierproevenregeling Art 4.2
Concept Dierproevenregeling Art 4.1
Concept Dierproevenregeling Art 5 plus bijlage 3. Zie ook het Engelstalige voorbeeld uit het Working document on Non-technical project summaries, Brussels, january 2013
Herziene Wod Art 10a2 lid 1-3

Doelgroep
Leden van alle DEC’s, in het bijzonder de voorzitters, secretarissen en anderen die bij het schrijven van teksten betrokken zijn of zullen worden.
Proefdierdeskundigen en beoogde leden IvD’s (i.o.)