27 november 2014,
WORKSHOP PROJECTAANVRAAG, TOETSING EN ADVIES
Androclus gebouw, de Uithof, Utrecht
 
De workshop is een initiatief van de NVDEC en NVP en is een vervolg op de Workshop van 21 mei jl. Toen is het belang van het opstellen van een goede projectvergunningaanvraag, en een goed gemotiveerd advies aan de orde gekomen. De workshop van 27 november biedt IvD’s (i.o.), en DECs de mogelijkheid om hun nieuwe taken te oefenen, en daarmee bijdragen te leveren aan onderlinge afstemming en nationale harmonisatie.

Momenteel werkt het ondersteunend bureau  aan de toelichting bij de formulieren die gebruikt moeten worden bij de aanvraag van een projectvergunning en aan een format voor het opstellen van het gemotiveerde advies van de DEC aan de CCD. Voor dat laatste wil het bureau de DEC’s rond half oktober raadplegen. De kaarten zijn daarmee nog niet geschud, en onze activiteiten tijdens de workshop kunnen zeker bijdragen aan de definitieve werkwijzen.

Werk aan de winkel voor DEC’s en IvD’s

De WORKSHOP PROJECTAANVRAAG, TOETSING EN ADVIES vraagt voorbereiding van alle DEC’s en van de IvD’s (i.o.). De resultaten van die voorbereiding worden voorafgaande aan de workshop rondgestuurd en vormen het werkmateriaal van de workshop.

Hoe gaan we het doen?

1.       Begin oktober

Alle DEC’s ontvangen drie aanvragen voor projectvergunningen, samen met het format en de toelichting (in concept). Wij vragen aan elke DEC om deze projectaanvragen te agenderen en om van deze drie één met name genoemde aanvraag te toetsen conform de eisen van de herziene Wod en de afweging neer te leggen in een advies aan de CCD. Het advies en eventuele knelpunten die u tegen komt bij de beoordeling, vormen het werkmateriaal voor de workshop.
Onder de herziene Wod, heeft de IvD een cruciale rol bij de uitvoering van dierproeven in de projectvergunning. De projectaanvraag dient daarom afgestemd te worden met de IvD en dan met name op het punt van de technische uitvoerbaarheid van de dierproeven. Voorafgaand aan het uitvoeren van de dierproef, beoordeelt de IvD vervolgens of de proef binnen de kaders van de vergunning valt en of optimaal invulling wordt gegeven aan de 3R’s. Om haar taak te oefenen worden de aanvragen voor projectvergunningen en toelichting ook naar de huidige proefdierdeskundigen (en IvD’s i.o.) van instellingen gestuurd. Van hen wordt een schriftelijke reactie gevraagd met daarin hun mening over de uitvoerbaarheid en de toepassing van de 3R’s. Ook deze reacties vormen inputmateriaal van de workshop.

2.       Half november

Uiterste datum voor het aanleveren van reacties.